Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Verkoper: Carselect, gevestigd aan de Kanaalstraat 1, 5347 KM, te Oss, k.v.k. nr. 17188595 Koper: de wederpartij van Verkoper als natuurlijk persoon of rechtspersoon. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper . Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verkoper en de Koper, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Drukfouten voorbehouden.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Offertes en prijsopgaven blijven van kracht gedurende zeven dagen, waarna deze als vervallen worden beschouwd, tenzij sprake is van schriftelijke acceptatie binnen voormelde termijn. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte of prijsopgave binnen voormelde termijn. Termijnen van leveranties en reparaties worden door Verkoper slechts bij benadering opgegeven en zijn nooit fatale termijnen.

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs door Koper volledig is voldaan, daaronder mede begrepen eventuele verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en/of overige leveranties of reparaties. Wijziging van tenaamstelling van de geleverde zaak zonder toestemming van Verkoper kan niet aan Verkoper worden tegengeworpen. Koper mag de geleverde zaak, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden. Verlies of beschadiging moet ogenblikkelijk aan Verkoper worden gemeld. Als de koopsom geheel of gedeeltelijk door Koper wordt voldaan door inruil van een hem in eigendom toebehorende auto, wordt de inruilauto eigendom van Verkoper nadat de levering en feitelijke overdracht van de inruilauto aan Verkoper heeft plaatsgevonden. Bij voorgezet gebruik van de inruilauto door Koper voor levering aan Verkoper zijn alle kosten en schaden aan de inruilauto, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van Koper. Verkoper heeft het recht het verkochte of geleverde terug te nemen, als Koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Artikel 4: Betaling

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient de volledige koopsom aan Verkoper te zijn voldaan, voordat de levering plaatsvindt. Als Koper niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Verkoper is Koper zonder verdere in gebrekstelling in verzuim. Vanaf aanvang verzuim is Koper een vertragingsrente over de geheel of gedeeltelijk onbetaalde koopsom van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend. Koper blijft onverminderd verplicht om de volledige koopsom, te vermeerderen met wettelijke (handels)rente aan Verkoper te voldoen. De kosten die Verkoper moet maken in verband met de invordering komen voor rekening van Koper. Deze invorderingskosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom te vermeerderen met BTW. Als koper het gekochte of bestelde voor of op het overeengekomen tijdstip niet afneemt, wordt het gekochte of bestelde voor rekening en risico van Koper ter beschikking gehouden en worden stallings of opslagkosten aan Koper in rekening gebracht. Koper vrijwaart Verkoper voor alle vorderingen, inclusief schade, boetes en/of overige gemaakte kosten, dan wel kosten van derden, ingeval Verkoper een huur en/of vervangend vervoermiddel ter beschikking stelt aan Koper. Wanneer Verkoper wordt aangeschreven tot vergoeding van geleden schade of gemaakte kosten, in de ruimste zin van het woord, verplicht Koper zich op eerste verzoek van Verkoper om Verkoper onmiddellijk en volledig schadeloos te stellen. Bij gebruik van een huur- en/of leenauto zijn alle kosten van gebruik van de auto, waaronder brandstof e.d. voor rekening van Koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Onderzoek, reclames en garantie

Koper is verplicht de gekochte zaken en/of de geleverde reparaties bij aanschaf of levering te inspecteren en eventuele gebreken direct, althans uiterlijk binnen acht dagen na levering, aan Verkoper te melden. Verkoper verstrekt alleen garantie op de verkochte zaak en/of reparaties als dit schriftelijk met Koper is overeengekomen. Een niet-zichtbaar gebrek dient de Koper binnen acht dagen na ontdekking te melden aan Verkoper, Na verloop van de garantietermijn, indien en voor zover is overeengekomen, is Verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten aan Koper in rekening te brengen. Verkoper dient in staat te worden gesteld reclames van Koper te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend. Teruggave van het gekochte of geleverde kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper op een door Verkoper aan te geven wijze. Verkoper kan nimmer gehouden worden tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan Koper, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens Verkoper. Als verkoper door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de over machtssituatie. Verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en renten die ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven. Daden of nalatigheden van Koper, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld ten aanzien van de verkochte c.q. geleverde zaak, dan wel het onderhoud hiervan; c. Beschadigingen aan de geleverde zaak ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;d. Normale slijtage aan de geleverde zaak ten gevolge van dagelijks gebruik;e. Diefstal of verlies van goederen van Koper of derden die Verkoper onder zich heeft f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak. Verkoper is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het verkochte of gerepareerde en/of aan materiaal en/of aan eigendommen van Koper en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Verkoper of van hen, die door Verkoper te werk zijn gesteld

Artikel 6: Ontbinding, opzegging

Als Koper in verzuim is, heeft Verkoper het recht de koopovereenkomst middels een aangetekende brief aan Koper te ontbinden, waarna Koper verplicht is aan Verkoper te vergoeden alle kosten, waaronder begrepen de door Verkoper geleden schade, te vermeerderen met wettelijke (handels)rente en kosten. Als de koopovereenkomst door Verkoper ontbonden wordt omdat Koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst tekort is geschoten is Koper aan Verkoper een boete verschuldigd ter grootte van 15% van de overeengekomen koopprijs. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid voor Verkoper om jegens Koper aanspraak te maken op vergoeding van de volledige door Verkoper geleden schade.

Artikel 7: Geschillen

Op geschillen is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.